ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ރޭންކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރައްވައިފި

11-12-2023, 12:31

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ރޭންކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރައްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރ، ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

10-12-2023, 09:30

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރ، ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޯސްޓްގާޑާއި އެމްޕީއެލް ގުޅިގެން ހިންގާ ޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ކޯހުގެ ފައިނަލް އެކްސަސައިޒް ބާއްވައިފި

09-12-2023, 17:08

ކޯސްޓްގާޑާއި އެމްޕީއެލް ގުޅިގެން ހިންގާ ޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ކޯހުގެ ފައިނަލް އެކްސަސައިޒް ބާއްވައިފި

ހައްދުންމަތީ ތިން ސްކޫލެއްގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބައިވެރިވެއްޖެ

09-12-2023, 14:05

ހައްދުންމަތީ ތިން ސްކޫލެއްގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއިން ކިންޑަރ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފުރަތަމައެހީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

07-12-2023, 21:05

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއިން ކިންޑަރ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފުރަތަމައެހީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭން ފަައިނަލް ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

05-12-2023, 20:15

އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭން ފަައިނަލް ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހިޔާ ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އާބަންކޯ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

03-12-2023, 20:00

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހިޔާ ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އާބަންކޯ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

03-12-2023, 14:06

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހާލުދެރަވި ފަޅުވެރިއަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

03-12-2023, 11:47

ހާލުދެރަވި ފަޅުވެރިއަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.މާބައިދޫގައި "މޫދު ކަސްރަތު" ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-11-2023, 09:15

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.މާބައިދޫގައި "މޫދު ކަސްރަތު" ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ގާލްގައިޑުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-11-2023, 00:11

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ގާލްގައިޑުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ކެޑޭޓުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

24-11-2023, 16:40

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ކެޑޭޓުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

23-11-2023, 07:51

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

23-11-2023, 00:36

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް އަނިޔާވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

22-11-2023, 00:15

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް އަނިޔާވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހިތަދޫގެ ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރޭ ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

22-11-2023, 00:03

ހިތަދޫގެ ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރޭ ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ގދ.ގައްދޫގައި ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

21-11-2023, 22:03

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ގދ.ގައްދޫގައި ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

20-11-2023, 08:07

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިފާޢީ ވަޒީރަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

19-11-2023, 11:54

ދިފާޢީ ވަޒީރަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

19-11-2023, 10:52

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

1 2 3