އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހިޔާ ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އާބަންކޯ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

03-12-2023, 20:00

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހިޔާ ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އާބަންކޯ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

03-12-2023, 14:06

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހާލުދެރަވި ފަޅުވެރިއަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

03-12-2023, 11:47

ހާލުދެރަވި ފަޅުވެރިއަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.މާބައިދޫގައި "މޫދު ކަސްރަތު" ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-11-2023, 09:15

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.މާބައިދޫގައި "މޫދު ކަސްރަތު" ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ގާލްގައިޑުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-11-2023, 00:11

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ގާލްގައިޑުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ކެޑޭޓުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

24-11-2023, 16:40

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ކެޑޭޓުންގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

23-11-2023, 07:51

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

23-11-2023, 00:36

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް އަނިޔާވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

22-11-2023, 00:15

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް އަނިޔާވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހިތަދޫގެ ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރޭ ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

22-11-2023, 00:03

ހިތަދޫގެ ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރޭ ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ގދ.ގައްދޫގައި ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

21-11-2023, 22:03

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ގދ.ގައްދޫގައި ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

20-11-2023, 08:07

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިފާޢީ ވަޒީރަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

19-11-2023, 11:54

ދިފާޢީ ވަޒީރަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

19-11-2023, 10:52

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއަށް ދިވެހި ސިފައިން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

15-11-2023, 21:35

ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

15-11-2023, 20:14

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

މަރަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

14-11-2023, 07:23

މަރަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އެމްއައިބީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސީޕީއާރު/އޭއީޑީ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

13-11-2023, 11:46

އެމްއައިބީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސީޕީއާރު/އޭއީޑީ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އެމްއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

11-11-2023, 16:15

އެމްއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

09-11-2023, 14:24

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

1 2 3