އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހް

ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު

ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް