ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު

ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް