ދިވެހިއަސްކަރުގެ އިސް ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޙާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މެލޭޝިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މެލޭޝިއާގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މެލޭޝިއާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް ނޭވީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް