ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި އޮތް ހާލުދެރަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
މޯލްވެޓްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ނޮދަން އޭރިއާއިން ހިންނަވަރު ފަޅުސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
މިއަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ދިވެހި އަސްކަރުގެ އިސް ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޙާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް