އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.ފޮނަދޫގައި މޫދުކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

28-05-2023, 22:25

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.ފޮނަދޫގައި މޫދުކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހާލުދެރަ ބަލި ދެ މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

28-05-2023, 14:07

ހާލުދެރަ ބަލި ދެ މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހެއް އަވަސް ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތީ އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

28-05-2023, 08:05

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހެއް އަވަސް ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތީ އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޔަންގް ޓްރޫޕަރސް އަދި ގްރޭޑް 4 ގެ ދަރިވަރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

27-05-2023, 17:00

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޔަންގް ޓްރޫޕަރސް އަދި ގްރޭޑް 4 ގެ ދަރިވަރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކުުރި "ޕޭރެންޓްސް ފަން ޑޭ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ޓީމް ބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދީފި

27-05-2023, 16:25

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކުުރި "ޕޭރެންޓްސް ފަން ޑޭ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ޓީމް ބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދީފި

ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޑްގާޑު ޝިޕް ޝަހީދު ޢަލީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

27-05-2023, 11:41

ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޑްގާޑު ޝިޕް ޝަހީދު ޢަލީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ބުރޫޖު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން، ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

27-05-2023, 00:06

ބުރޫޖު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން، ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ފޯ ސީސަންސް ކުޑަހުރާ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެފްއާރުއެސްއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ބާއްވައިފި

26-05-2023, 23:57

ފޯ ސީސަންސް ކުޑަހުރާ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެފްއާރުއެސްއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގައިފި

26-05-2023, 23:50

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގައިފި

"އެމްއެންޔޫ ފަހި ފުރުސަތު 2023" ގެ ޖޮބް ފެސްޓިވަލްގައި ސިފައިން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

26-05-2023, 23:13

"އެމްއެންޔޫ ފަހި ފުރުސަތު 2023" ގެ ޖޮބް ފެސްޓިވަލްގައި ސިފައިން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހެއް އަވަސް ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތީ އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

26-05-2023, 16:10

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހެއް އަވަސް ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތީ އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހދ.މަކުނުދޫ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

25-05-2023, 22:45

ހދ.މަކުނުދޫ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އެފްއާރުއެސް ކޮމްޕޯނަންޓުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

25-05-2023, 18:49

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އެފްއާރުއެސް ކޮމްޕޯނަންޓުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

24-05-2023, 21:00

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އަތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

24-05-2023, 19:55

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އަތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކު، އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

24-05-2023, 16:20

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކު، އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

23-05-2023, 17:36

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

22-05-2023, 09:55

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދު، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

22-05-2023, 09:44

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދު، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގައިފި

21-05-2023, 00:00

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގައިފި

1 2 3