ޔޫއެންއޯޑީސީން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިންނަށް ހިންގާ "ސްމޯލް ބޯޓް ކޮކްސްވައިން ކޯސް" ފަށައިފި

05-02-2023, 10:21

ޔޫއެންއޯޑީސީން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިންނަށް ހިންގާ "ސްމޯލް ބޯޓް ކޮކްސްވައިން ކޯސް" ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

04-02-2023, 23:46

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފުން މާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ ...

04-02-2023, 15:00

އެމްއެންޑީއެފުން މާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ ...

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓް ކޭމްޕުގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

03-02-2023, 20:57

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓް ކޭމްޕުގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޭމްޕުގައި ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ކުލާސްތަކެއް ނަގައިދީފި

03-02-2023, 15:48

އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޭމްޕުގައި ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ކުލާސްތަކެއް ނަގައިދީފި

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބ.ކެންދޫގައި ހިންގި ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިޔަރ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

02-02-2023, 09:20

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބ.ކެންދޫގައި ހިންގި ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިޔަރ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

01-02-2023, 13:15

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި.

31-01-2023, 16:10

ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި.

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ޣާޒީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

31-01-2023, 13:21

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ޣާޒީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު، ދިރާގު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

31-01-2023, 10:30

ފުވައްމުލަކު، ދިރާގު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

30-01-2023, 19:30

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، "އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

29-01-2023, 18:26

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، "އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

29-01-2023, 17:52

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީ ދިރާގު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

29-01-2023, 14:00

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީ ދިރާގު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

27-01-2023, 17:45

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

27-01-2023, 10:10

ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް" ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-01-2023, 22:16

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް" ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-01-2023, 20:45

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗަކަށް ދިޔަވާތީ ސިފައިންް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

26-01-2023, 01:31

މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗަކަށް ދިޔަވާތީ ސިފައިންް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން، އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއަށް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރގައި ހަރުކުރާ ރެގިއުލޭޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

25-01-2023, 13:12

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން، އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއަށް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރގައި ހަރުކުރާ ރެގިއުލޭޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

1 2 3